Jak poprawnie zapisać adres z ulicą?


Po wprowadzeniu ulic zmienił się sposób zapisywania adresów we Wrząsowicach. Na obecny adres składa się: numer, ulica i kod pocztowy. Właśnie sposób zapisu kodu pocztowego budzi kontrowersje. Dzięki przesłanej przez Panią Annę Pijanowską-Kuśnierz wiadomości, mamy odpowiedź Poczty Polskiej w tej sprawie:

W myśl § 1 ust. 3 pkt 6 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych:

1) kod pocztowy - Pocztowy Numer Adresowy (PNA), składający się z pięciu cyfr, przedzielonych po dwóch pierwszych cyfrach myślnikiem (np. 00-940; 10-900); będący integralnym składnikiem adresu nadawcy i adresata przesyłki lub przekazu pocztowego; zbiór kodów pocztowych publikowany jest w „Oficjalnym Spisie Pocztowych Numerów Adresowych", dostępnym w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej www, poczta-polska. pl; kod pocztowy jest elementem wykorzystywanym w technologii stosowanej przez Pocztę Polską umożliwiającym prawidłowe opracowywanie i kierowanie przesyłek i przekazów pocztowych,

Ponadto § 3 w/w Regulaminu  reguluje właściwy sposób adresowania przesyłek:

1.  Na przesyłce umieszcza się adres nadawcy i adresata.

2. Adres nadawcy i adresata umieszczony na przesyłce powinien być napisany/nadrukowany równolegle do dłuższej krawędzi strony adresowej przesyłki, przy czym na całej długości przesyłki listowej poniżej nazwy miejscowości z przyporządkowanym właściwym kodem pocztowym wynikającym z miejsca zamieszkania lub siedziby adresata, w pasie minimum 15 mm od dolnej krawędzi opakowania, nie umieszcza się żadnych napisów, nadruków, rysunków lub nalepek.

3. Adres umieszczony na przesyłce powinien zawierać dane zamieszczone w następującej kolejności:

1) imię i nazwisko albo pełna nazwa nadawcy/adresata,
2) ulica, numer domu i mieszkania albo lokalu - w przypadku miejscowości podzielonej na ulice albo nazw miejscowości i numer porządkowy nieruchomości -w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice,
3) właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości, do której kierowana jest przesyłka.


Przykład poprawnego adresowania przesyłek jeżeli w miejscowości są ulice :
Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 10
32-040 Wrząsowice

Jeżeli natomiast w adresie chciałaby Pani umieścić nazwę urzędu pocztowego, wówczas należy zaadresować przesyłkę następująco:
Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 10
Wrząsowice
32-040 Świątniki Górne

Urząd Pocztowy obsługujący  m.in. miejscowość Wrząsowice w zakresie doręczania korespondencji  to  Świątniki Górne. W adresie nie jest wymagane podawanie placówki pocztowej, a jedynie „właściwy kod pocztowy oraz nazwa miejscowości, do której przyporządkowany jest ten kod pocztowy”.